ห้องเรียน ประถมศึกษาลงทะเบียน รายบุคคล เทอม 1 61

6021-00042-8   นางสาวละอองดาว  สิริ           พท11001/3.5    พว11001/3    พท12004/3.5     สค12024/3      
                                                                          อช12001/3.5
6021-00043-7   นางสาวรุ่งตะวัน  รัศมี              พท11001/3    พว11001/3    พท12004/2     สค12024/2.5    
                                                                          อช12001/2
6111-00018-9   นางสาวปาริวรรณ  ผายพิมาย  ทช11001/4   ทช11002/3.5   ทร11001/4  พต11001/3.5 
                                                                           พท11001/4  พว11001/3.5  สค11001/4    อช11002/4      
                                                                           พท12004/3.5    สค12024/3.5
6111-00019-8   นางสาวสุจิตรา  ป้องศรี           ทช11001/3.5    ทร11001/2.5   พท11001/2.5   พท12004/3    
                                                                          สค12024/2
6111-00069-3   นางสาววิชาดา  ค้ำชู               ทช11001/ขส  ทช11002/3  ทช11003/2    ทร11001/ขส   
                                                                         พค11001/1.5  พต11001/2  พท11001/2.5  พว11001/1 
                                                                         สค11001/2   สค11002/2  สค11003/2  อช11001/3 
                                                                         อช11002/ขส  อช11003/3  พท12004/ขส   สค12024/ขส

ให้สรุปใจความสำคัญ วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลงในเล่ม กรต.

วิชา สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
จำนวน 2 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้
   มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ

  บทที่ 1 ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  จุดประสงค์การเรียนรู้
   1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. บอกความเป็นมาของชาติไทย
3. อธิบายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
4. บอกและยกตัวอย่าง บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

  เนื้อหาวิชา
1. ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญ ของสถาบันหลักของชาติ
2. ความเป็นมาของชาติไทย
3. เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
4. บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
4.1 สมัยสุโขทัย
4.2 สมัยอยุธยา
4.3 สมัยธนบุรี
4.4 สมัยรัตนโกสินทร์

   บทที่ 2 พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย
     จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
2. บอกพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยสุโขทัย
2.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
3. บอกวีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย

เนื้อหาวิชา
1. พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
2. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย
2.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
3. วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย
  3.1 พ่อขุนผาเมือง

   บทที่ 3 มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอก และยกตัวอย่าง วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
2. บอกแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
3. แสดงความคิดเห็นในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยสู่การปฏิบัติได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง

เนื้อหาวิชา
1. มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
1.1 ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้
1.3 ลายสือไทย
1.4 ไตรภูมิพระร่วง
1.5 เครื่องสังคโลก
1.6 ประเพณีกิน 4 ถ้วย (ไข่กบ นกปล่อย
มะลิลอย อ้ายตื้อ)
1.7 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สมัยสุโขทัย
1.8 สถาปัตยกรรมและประติมากรรม สมัยสุโขทัย
1) เจดีย์สมัยสุโขทัย
2) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
   2. แนวทางในการสืบสานมรดก ทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

   บทที่ 4  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีบริหารจัดการน้ำ สมัยสุโขทัย

2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ การอยู่กับน้ำในสมัยโบราณกับชีวิตประจำวัน


เนื้อหาวิชา
1. ความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ
   2. การอยู่กับน้ำสมัยโบราณ

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางลงทะเบียน รายบุคคล  เทอม 1/60

5911-00001-6     นางสาวภัคนันท์  จันทรศิริ    พค11001 คณิตศาสตร์        อช 11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ     อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ      อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน    พว12001 วัสดุศาสตร์

5911-00003-4     นายเมธา  เนียมบุญ             พค11001 คณิตศาสตร์        อช 11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ     อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ      อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน    พว12001 วัสดุศาสตร์

5911-00004-3     นางสาววิวันเพ็ญ  ยวงฐิตะสุทธิ          พค11001 คณิตศาสตร์        อช 11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ     อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ      อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน    พว12001 วัสดุศาสตร์

6011-00028-9     นางสาวนลินลักษณ์  เนียมบุญ           พค11001 คณิตศาสตร์        อช 11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ     อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ      อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน    พว12001 วัสดุศาสตร์
งานที่ 5
รายวิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ให้ทำ รายงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย กับการลงเสียงประชามติ
เป็นรายบุคคล  
(ส่งก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 59)
งานที่ 3
รายวิชา ทช 11001 เศรษฐกิจพอเพียง และพว 12010 การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ให้ทำโครงงาน วิธีการประหยัดพลังงาน 
- เล่มรายงาน
- ชิ้นงาน หรือ โมเดล
สามารถทำเป็นกลุ่ม 3-5 คน หรือ ทำเดี่ยว ก็ได้
ให้เวลาทำ 20 วัน (ส่งวันสุดท้าย วันที่ 26 มิถุนายน 59)

งานที่ 2 
รายวิชาพท 11001 ภาษาไทย
ให้เขียนจดหมาย ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวง)  ***ส่งจดหมายภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2559***
 โดย ส่งไปที่    สำนักราชเลขาธิการ
                        พระบรมมหาราชวัง   ถนนหน้าพระลาน
                        เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

หมายเหตุ  ถ้าใครไม่แน่ใจที่อยู่ตัวเองว่าจะได้รับ จดหมายตอบกลับ หรือไม่ สามารถใช้ที่อยู่ของ ศรช.ได้ คือ              ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ  กศน.เขตบางบอน 
                                    เลขที่ 44/74  ถ.กาญจนาภิเษก   แขวงบางบอน 
                                    เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150


งานที่ 1 
รายวิชา  ทช 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ทำรายงาน หน้าปกสีชมพู
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

(ให้เวลาทำ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ สั่งงาน)

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

พต 12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทช 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ทช 11002 สุขศึกษา พลศึกษา
ทช 11003 ศิลปศึกษา
พท 11001 ภาษาไทย
พว 12010 การใช้พลังงานไฟฟ้า 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เริ่มจากจุดนี้ขึ้นไปนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "