วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


วิชากรุงเทพศึกษา และ ทักษะการขยายอาชีพ  สอบทุกคน

วิชา ศาสนาฯ ผู้ที่ต้องสอบ เริ่มตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา ภาษาอังกฤษฯ  ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายสันต์ทัศน์ โสภณสิริรักษ์ และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา โครงงานฯ และ สังคม ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายสมปอง คำทัต และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา คณิตศาสตร์ ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายพงศกร กองบิน, นายเสกสรร ร้อยทา,นายดนุเดช  ธงสันเทียะ, นายสมปอง คำทัต และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป