วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บุคลากร กศน.เขตบางบอน

1. ด.ร.สุริยา  บุญเฉลิม                           ผอ.กศน.เขตบางแค รักษาการในตำแหน่ง
                                                              ผอ.กศน. เขตบางบอน
2. นางมณฑาทิพย์  จันทร์เพ็ญ              หัวหน้ากศน.แขวงบางบอน
3. นางสาวชญาภา  ศรีสวัสดิ์                 ครู กศน.ตำบล
4. นางสาวณาริฐา  ดานุวงษ์                  ครู กศน.ตำบล
5. นางสาวภัทรนันท์ สว่างวิจิตรา          ครู กศน.ตำบล
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกันยา  สวัสดี         ครู กศน.ตำบล
7. นางสาววาสนา สุขสายัณ                  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
8. นายกมลวัฒน์ ดอกตะไกล้                ครูศูนย์การเรียนชุมชน
9. นางสาวรุ่งนภา  สุขคุณา                   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
10. นางสาวพัฒน์จิรัสย์ พลอยประดับ   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
11. นายอนุวัฒน์   ธุระธรรม                   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
12. นางสาวจินตนา เกิดน้อย                 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ
กศน.เขตบางบอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
 ทุกระดับ
  
รอบการเรียน เวลา 08:00-16:00 น.
มีวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์  
ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่
ครปู 090-676-2284 
หรือ Ad Line ที่ QR Code ข้างบน
เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร     จำนวน   3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร       จำนวน   3 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน แม่ของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ กรณีพ่อ-แม่ เสียชีวิตให้นำ สำเนาใบมรณะบัตรมาแทน หรือ ใบสูติบัตร(ใบเกิด)
 5. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 4) ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี) กรณีต้องการเทียบโอนต้องนำใบระเบียนการศึกษาที่ต้องการเทียบโอนตัวจริงมายื่นพร้อมกับวุฒิการศึกษา ระดับสุดท้ายที่มี
 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  4  รูป
 7. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ

  กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์
   ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจาก
  เขตพื้นที่การศึกษา   ก่อน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 
  ถนนศรีอยุธยา 
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

  รับสมัครที่ 
  ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ
  วันจันทร์, อังคาร,พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์
  ตั้งแต่ เวลา  18.00 - 20.00 น.
  วันพุธ ตั้งแต่  เวลา  10.00 - 16.00  น.
  และ 18.00 - 20.00 น.
  วันอาทิตย์  เวลา  09.00 - 18.00 น.

  โปรดแต่งกายสุภาพ 
  และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
  กรณี เอกสารไม่ครบ 
  ให้ยื่นวันถัดไป เมื่อเตรียมครบถ้วนแล้ว
  (งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ 
  เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)


  ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "