วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กศน.เขตบางบอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 ระดับประถมศึกษา, มัยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
หลักสูตรการศึกษาเพื่อพ้ฒนาตนเอง
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียนได้ที่
กศน.เขตบางบอน
ซ.วัดนินสุขาราม ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางบอน กทม
02-453-1736, 02-453-2737, 02-453-1738
ครปู 090-676-2284
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร     จำนวน   2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร       จำนวน   2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อของผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ    กรณีพ่อ-แม่ เสียชีวิตให้นำ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน แม่ของผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ     สำเนาใบมรณะบัตรมาแทน
  5. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี)
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  3 รูป
  7. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์
 ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาก่อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

รับสมัคร     วันจันทร์ - ศุกร์    เวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์   เวลา 09.00 - 16.00 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
เอกสารไม่ครบ ให้ยื่นวันถัดไปเมื่อเตรียมครบถ้วนแล้ว
(งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)