วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ศรช.ดีสมบุญ
กศน.เขตบางบอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560
 ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย
  
รอบการเรียน เวลา 08:00-16:00 น.มีวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์  
รอบการเรียนเวลา 18:00-20:00น. มีวันพฤหัสบดี

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่
ครปู 090-676-2284
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร     จำนวน   3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร       จำนวน   3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน แม่ของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ 
  5. กรณีพ่อ-แม่ เสียชีวิตให้นำ สำเนาใบมรณะบัตรมาแทน
  6. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี) กรณีต้องการเทียบโอนต้องนำใบระเบียนการศึกษาที่ต้องการเทียบโอนตัวจริงมายื่นพร้อมกับวุฒิการศึกษา ระดับสุดท้ายที่มี
  7. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  4  รูป
  8. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์
 ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจาก
เขตพื้นที่การศึกษา   ก่อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 
ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

รับสมัคร 
วันจันทร์ -พุธ- ศุกร์  เวลา  17.00 - 19.00 น.
วันอังคาร-พฤหัสบดี  เวลา  09.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์  เวลา  09.30 - 17.30 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ 
และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
กรณี เอกสารไม่ครบ 
ให้ยื่นวันถัดไป เมื่อเตรียมครบถ้วนแล้ว
(งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ 
เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)