วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ รายชื่อผู้หมดสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อ นักศึกษา หมดสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2560
พบกันใหม่ เทอมหน้านะคะ 
ลงทะเบียนเรียนใหม่ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 ค่ะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่ม 22070114
1  นางสาวยุวรัตน์ สายบุตร            รหัสนักศึกษา     5822-00167-2
2  นายอภิชัย  เลิศกาญจน์กิจ         รหัสนักศึกษา     6012-00054-5
3  นางสาวปิติพร  แก้วปู่วัด            รหัสนักศึกษา     6012-00082-6
4  นายศุภณัช  เจื่อจันทึก              รหัสนักศึกษา     6012-00127-0
 5  นางสาวมณีรัตน์  โสดาจันทร์     รหัสนักศึกษา     6012-00146-7

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ม 23070140
1  นางสาวชลธิชา เชนนิคุต       รหัสนักศึกษา     5513-00161-5
2  นางสาวภิรณา พีระภากิจ           รหัสนักศึกษา     5813-00042-0

กลุ่ม 23070141
1  นายทรัพย์เจริญ  ทอนอ             รหัสนักศึกษา     5823-00228-9
2  นายสุนทร  ศรีสุพรรณ              รหัสนักศึกษา     5913-00187-7
3  นางสาวยุวดี  พางาม                รหัสนักศึกษา     6013-00037-9
4  นางสาวสุภาภรณ์  สมบัติหอม     รหัสนักศึกษา    6013-00068-7
5  นางสาวชนาพร  ศรีชุม              รหัสนักศึกษา     6013-00159-0

6  นายอาณัติ  กายสิทธิ์                รหัสนักศึกษา     6013-00160-2
กลุ่ม 23070142
1        นายอัศวเดช  บุญธเนศ              รหัสนักศึกษา     5923-00152-0


วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานครั้งที่ 3 ส่งวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ให้ นักศึกษาทุกคน ทุกระดับชั้น ทำ
1. แต่งประโยค TENSE ต่างๆ ทั้ง 3 ประโยค (บอกเล่า,คำถาม,ปฏิเสธ) ใส่ใน กรต. บทละ 1 TENSE (ทั้งหมด 12 TENSE ทำใส่มา 12 บทใน เล่ม กรต.
โดย ใส่ชื่อ TENSE และวันที่ทำ   แล้วเขียนเนื้อหาลงมา ตั้งแต่ ข้อ 1 มาเลย ไม่ต้องสนใจหัวข้อในสมุด กรต. (เอาแค่บรรทัด)
2.เขียน MY MAPING  ของ TENSE ที่ หน้าว่าง (ที่ให้ติดรูปหรือวาดรูป) แผ่นก่อนครูให้คะแนนแต่ละบทนั่นล่ะ
3.อย่าลืม ลงชื่อนักเรียน ข้างล่าง ทุกบท
4.อ่อ อย่าลืมเขียนรายละเอียดของเราที่หน้ารายละเอียดเจ้าของเล่มด้วยนะ (ไม่งั้นงานหาย ครูไม่รับผิดชอบนะคะ)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานครั้งที่ 2 นักศึกษา ทุกระดับ

ให้นักศึกษาที่ลาการเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ทำรายงานเรื่อง  โรคไบโพล่า  ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายงาน ครั้งที่ 1 เทอม 1/60 ทุกระดับ

รายงานที่ 1  คนที่ไม่ได้ไปค่ายคุณธรรม  💳ทุกคน✡
ให้ทำรายงาน 1 เล่ม(เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)
เกี่ยวกับ  วันวิสาขบูชา  พร้อม ถ่ายรูปการทำกิจกรรมเช่น การใส่บาตร การเวียนเทียนฯลฯ  ของตนเอง  แนบมาในเล่มรายงานด้วย (ภาพกิจกรรม)
ส่งวันที่ 28 พฤษภาคม 60
ประถม  ปกสีชมพู 📖
ม.ต้น ปกสีเหลือง
ม.ปลาย ปกสีฟ้า @

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "