วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ศรช.ดีสมบุญ (หมู่บ้านดี.เค.)
กศน.เขตบางบอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ตั้งแต่วันที่ 1-31ตุลาคม2558
 ระดับประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย  
รอบการเรียน เวลา 08:00-16:00 น.มีวันพุธ และวันอาทิตย์  รอบการเรียนเวลา 18:00-20:00น. มีวันพุธ-พฤหัสบดี
 หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
หลักสูตรการศึกษาเพื่อพ้ฒนาตนเอง
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่
ครปู 090-676-2284, ครูเอ 090-909-4238
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร     จำนวน   3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร       จำนวน   3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ    กรณีพ่อ-แม่ เสียชีวิตให้นำ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน แม่ของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ     สำเนาใบมรณะบัตรมาแทน
  5. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี)
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  3 รูป
  7. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์
 ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาก่อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

รับสมัคร     วันจันทร์ - ศุกร์    เวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
เอกสารไม่ครบ ให้ยื่นวันถัดไปเมื่อเตรียมครบถ้วนแล้ว
(งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)