วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฏิทินกิจกรรม กศน.เขตบางบอน ภาคเรียน ที่ 1 / 2559

ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียน ที่ 1 / 2559

วันที่         5 มิ.ย.59        ปฐมนิเทศ ,ไหว้ครู, ตรวจสุขภาพ
วันที่ 18-19 มิ.ย. 59       ค่ายลูกเสือ (ค้างคืน)
วันที่ 25-26 มิ.ย. 59       ค่ายยุวกาชาด (ไป-กลับ)
วันที่   2-3   ก.ค. 59       ค่ายยุวกาชาด (ค้างคืน)
วันที่     31  ก.ค. 59        กีฬา กล้วยไม้เกมส์ 
วันที่ 27-28 ส.ค. 59       ค่ายคุณธรรม (ค้างคืน)