ห้องเรียน ม.ต้นลงทะเบียน รายบุคคล  ม.ต้น
5822-00167-2  นางสาวยุวรัตน์ สายบุตร  ทช21001/3  พว21001/0  อช21003/0  ทช23021/2  
                        พท22003/2.5  สค22020/2.5       
5822-00202-6  นางสาวรัตนา  คล้ายชูกุล  พว21001/2.5  สค22020/1.5  อช22001/3
5912-00010-3  นายธรรพ์ณธร  ดาดี  ทช23021/2.5  อช22001/1.5
5912-00013-0  นางสาวแคทธลียา  บุญตา  ทช21001/4  ทช21002/4  ทช21003/3.5  อช22001/3.5
5912-00172-6  นายพรพรหม เครือวงสา  ทช21001/2  ทช21002/2.5  ทช21003/0  พต21001/1.5  
                        ทช23021/1.5  พต22001/1.5    สค22020/2
5922-00064-1  นายธนารักษ์  ใจดี  พค21001/2.5  พว21001/3.5  ทช23021/3.5  อช22001/3.5
5922-00152-7  นายเอกชัย  บ่อเพทาย  ทช21001/4  พว21001/4  สค21001/3.5  ทช23021/3.5  
                        พท22003/ขส  สค22020/3.5  
6012-00037-6  เด็กชายกิตติพัฒน์  สมร  ทช21001/4  พว21001/4  ทช23021/3.5  พท22003/3.5  
                         สค22020/4  
6012-00038-5  นางสาวจินตนา  เกิดน้อย  ทช21001/3.5  พว21001/2  ทช23021/1.5  พท22003/2  
                         สค22020/2  
6012-00039-4  นายเจษฎา  สายจันทร์จอม  ทช21001/ขส  พว21001/ขส  ทช23021/ขส  
                         พท22003/ขส  สค22020/ขส       
6012-00041-5  นายปรัชญา  สงเคราะห์  ทช21001/4  พว21001/4  ทช23021/3  พท22003/3.5 
                        สค22020/3  
6012-00084-4  นายภานุวัฒน์  คลองกลาง  ทช21001/4  พว21001/3  ทช23021/3  พท22003/3.5  
                         สค22020/3        
6022-00119-2  นางสาวพันธิสา  นวลงาม  ทช21001/4  พว21001/3  อช21003/3  ทช23021/2.5
                        พท22003/2   สค22020/1.5        
6022-00120-4  นายภานุเดช เงินสด  ทช21001/3.5  พว21001/0   อช21003/3  ทช23021/2.5
                         พท22003/2.5  สค22020/2.5   
6112-00020-3  เด็กชายธีรวัต  งามวงษ์  ทช21001/2.5   พว21001/3  อช21003/3  ทช23021/3
                        พท22003/2.5  สค22020/2.5
6112-00021-2  นายอดิศร ศรีจะทิ้ง  ทช21001/0  พว21001/ขส  อช21003/2  ทช23021/1.5
                        พท22003/2.5      สค22020/1.5     
6112-00090-4  เด็กชายธญาวัตร  ท้วมจันทร์  ทช21001/3  ทร21001/ขส   พท21001/2.5
                        พท22003/2.5  สค22020/2.5   
6112-00187-1  เด็กหญิงพรนภา  ส้อนสหลับ  ทช21001/2  ทร21001/ขส  พท21001/2.5
                         พท22003/1.5  สค22020/2    
6112-00191-0  นางสาวนภัสวรรณ หวังเกียรติยศ  ทช21001/2  ทร21001/ขส  พท21001/4
                        พท22003/2.5  สค22020/ขสให้สรุปใจความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลงในเล่ม กร.

รายวิชา สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 จำนวน 3 หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้

มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนำมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ 

บทที่ 1 ความภูมิใจในความเป็นไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของชาติ
2. อธิบายความเป็นมาของ ชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับ การรวมชาติ
4. อธิบายประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
5. อธิบายความสำคัญของสถาบันศาสนา
6. ระบุบทบาท และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
7. อธิบายบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต
8. บอกพระปรีชาสามารถ คุณงามความดี และวีรกรรม ของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
9. บอกคุณงามความดีของสมเด็จพระสุริโยทัย พระสุพรรณกัลยา ขุนรองปลัดชู ชาวบ้านบางระจัน และพระยาพิชัยดาบหัก

เนื้อหาวิชา
1. สถาบันหลักของชาติ
1.1 สถาบันชาติ
1.1.1 ความหมายของชาติ
1.1.2 ความเป็นมาของชนชาติไทย
1.1.3 การรวมชาติไทยเป็นปึกแผ่น
1.1.4 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในการรวมชาติ
1.2 สถาบันศาสนา
1.2.1 ศาสนาพุทธ
1.2.2 ศาสนาคริสต์
1.2.3 ศาสนาอิสลาม
1.3 สถาบันพระมหากษัตริย์
1.3.1 บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
1.3.2 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย
1.3.3 สถาบันพระมหากษัตริย์คือ ศูนย์รวมใจของคนในชาติ
2. บุญคุณของแผ่นดิน
2.1 บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์
2.2 พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
2.2.1 รายนามพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.2.2 รายนามพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงธนบุรี
2.3 วีรกษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.3.1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง)
2.3.2 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2.3.3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2.4 วีรกษัตริย์ไทยสมัยกรุงธนบุรี
2.4.1 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2.5 วีรบุรุษและวีรสตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
2.5.1 สมัยกรุงศรีอยุธยา
1) สมเด็จพระสุริโยทัย
2) พระสุพรรณกัลยา
3) ขุนรองปลัดชู
4) ชาวบ้านบางระจัน
2.5.2 สมัยกรุงธนบุรี
1) พระยาพิชัยดาบหัก

บทที่ 2 มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย/นิยาม “มรดกไทย”
2. อธิบายถึงคุณค่าของประเพณีไทย
3. บอกเล่าวัฒนธรรมไทยสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี การแต่งกาย การใช้ภาษา อาหารไทย และการละเล่น เป็นต้น
4. ยกตัวอย่างวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
5. ระบุลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
6. อธิบายความภาคภูมิใจ ในมรดกไทย
7. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในมรดกไทย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

เนื้อหาวิชา
1. ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย”
2. ประเพณีไทย
2.1 พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2.2 พระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ
2.3 ประเพณีสงกรานต์
2.4 ประเพณีลงแขกทานา
2.5 ประเพณีเดือน 11 การแข่งเรือ
2.6 ประเพณีเดือน 12 พิธีจองเปรียงตามประทีป (ชักโคม)
3. วัฒนธรรมไทย
3.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
3.2 ภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
3.3 อาหารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
3.4 การละเล่นสมัยกรุงศรีอยุธยาและ กรุงธนบุรี
4. ศิลปะไทย
4.1 วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
4.1.1 ลิลิตโองการแช่งน้าหรือประกาศแช่งน้าโคลงห้า
4.1.2 มหาชาติคาหลวง
4.1.3 ลิลิตยวนพ่าย
4.1.4 ลิลิตพระลอ
4.1.5 กาพย์มหาชาติ
4.1.6 หนังสือจินดามณี
4.2 สถาปัตยกรรม
4.2.1 สถาปัตยกรรมสมัย กรุงศรีอยุธยา
4.2.2 สถาปัตยกรรมสมัยกรุงธนบุรี
4.3 ประติมากรรม
4.3.1 ประติมากรรมสมัย กรุงศรีอยุธยา
5. การอนุรักษ์มรดกไทย

บทที่ 3 บทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ กรุงธนบุรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่าเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
2. เลือกแนวทางในการนาบทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ได้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต

เนื้อหาวิชา
1. สงครามช้างเผือก
2. การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
3. สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4. การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
5. การกอบกู้เอกราชของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

บทที่ 4 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ กรุงธนบุรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรี
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรปที่ส่งผลต่อความมั่นคง ของประเทศ
1) ด้านเศรษฐกิจ การค้า
2) ด้านการเมืองการปกครอง
3) ด้านการทูต
4) ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
5) ด้านการศึกษา

เนื้อหาวิชา
1. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1.1 ความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้าน
1.2 ความสัมพันธ์กับประเทศ ในทวีปเอเชีย
1.3 ความสัมพันธ์กับประเทศ ในทวีปยุโรป (ชนชาติตะวันตก)
2. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงธนบุรี
2.1 ความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้าน
2.2 ความสัมพันธ์กับประเทศ ในทวีปยุโรปสิ้นสุดงานเทอม 2 /59 
งานที่ 6
รายวิชา ภาษาไทย
ให้ ทุกคน เขียนจดหมายหา "แม่" 
โดยจ่าหน้าซองถึงแม่ 
แต่ก่อนส่งให้ถ่ายรูปเนื้อจดหมาย
ส่งมาให้ครูตรวจให้คะแนนก่อน
(ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 59)


งานที่ 5
รายวิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ให้ทำ รายงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย กับการลงเสียงประชามติ
เป็นรายบุคคล  
(ส่งก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 59)
งานที่ 4
ยกเลิก

งานที่ 3 
รายวิชาพท 21001 ภาษาไทย
ให้เขียนจดหมาย ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวง)  ***ส่งจดหมายภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2559***
 โดย ส่งไปที่    สำนักราชเลขาธิการ
                        พระบรมมหาราชวัง   ถนนหน้าพระลาน
                        เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

หมายเหตุ  ถ้าใครไม่แน่ใจที่อยู่ตัวเองว่าจะได้รับ จดหมายตอบกลับ หรือไม่ สามารถใช้ที่อยู่ของ ศรช.ได้ คือ              ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ  กศน.เขตบางบอน 
                                    เลขที่ 44/74  ถ.กาญจนาภิเษก   แขวงบางบอน 
                                    เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150


งานที่ 2 
รายวิชา  พว  21001 วิทยาศาสตร์
ทำรายงาน หน้าปกสีเหลือง
1.ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.โครงงานวิทยาศาสตร์
3.เซลล์
4.กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
5.ระบบนิเวศ
6.โลก บรรยากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.สารและการจำแนกสาร
8.ธาตุและสารประกอบ
9.สารละลาย
10.สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
11.แรงและการใช้ประโยชน์
12.งานและพลังงาน
13.ดวงดาวกับชีวิต
14.อาชีพช่างไฟฟ้า

(ให้เวลาทำ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ สั่งงาน)

งานที่ 1
รายวิชา  พว  21001 วิทยาศาสตร์
ทำรายงาน หน้าปกสีเหลือง
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
(ให้เวลาทำ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ สั่งงาน)
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สค 21001 สังคมศึกษา
สค 21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 21003 พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
พท 21001 ภาษาไทย
ทช 21002 สุขศึกษา พลศึกษา
พว  21001 วิทยาศาสตร์
พว 22023 การใช้พลังงานไฟฟ้า 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เริ่มจากจุดนี้ขึ้นไปนะคะ


วิชา วิทยาศาสตร์ 
ให้ นักศึกษาทำชิ้นงาน และเล่มรายงาน เกี่ยวกับการถนอมอาหาร มาส่งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม (คะแนนพิเศษ 20) ตามคุณภาพของผลงาน  
รับส่งงานวันเดียว เท่านั้นค่ะ (08.00-16.00น.)

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  ๓ บทหลัง
๑.สรุปบทเรียน จำนวน ๓ บท  ให้ระยะเวลาในการทำ ๑๕ วัน (๔๕ ชั่วโมง) คือ
•การจัดการการตลาด
•การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
•โครงการพัฒนาอาชีพ

๒.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมที่ ๒ การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ (หน้า ๑๑๑)วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ๔ บทแรก
มอบหมาย กรต 
๑.สรุปบทเรียน จำนวน ๔ บท  ให้ระยะเวลาในการทำ ๑๕ วัน (๔๕ ชั่วโมง) คือ
•ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
•การทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ
•การจัดการความเสี่ยง
•การจัดการการผลิตหรือการบริการ
๒.ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่ ๑ แบบวิเคราะห์อาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ

http://www.pattanadownload.com/download/g.6/g6.3/korsornor%2051/20-51.pdf   หนังสือเรียนวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้นสรุปงาน
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
มอบหมายงาน กรต.
๑. ให้ผู้เรียนไป สรุปเนื้อหารายวิชา จำนวน ๔ บท ให้ระยะเวลาในการทำ  ๙ วัน (๒๗ ชั่วโมง) คือ 
•ความพอเพียง
•การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
•การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
•เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
๒.ให้ผู้เรียนปลูกผักตามความชอบ และสังเกต การเจริญเติบโต 
๓.ให้ผู้เรียนทำแผ่นพับ, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่ง ให้ระยะเวลาการทำ ๓ วัน (๑๐ ชั่วโมง)

C:\Users\peter\Downloads\Documents\Economy[1].pdf  หนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น

วิชา กรุงเทพศึกษา
สค23026
ใบงานที่ 1 
(วันที่ 11(พุธ),15(อาทิตย์) พ.ย.58)
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. คำขวัญของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. ประวัติที่น่าสนใจของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. ให้เขียน ปรัชญาคิดเป็น ในรูปแบบ Mind Mapping


ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "