วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บุคลากร กศน.เขตบางบอน

1. ด.ร.สุริยา  บุญเฉลิม                           ผอ.กศน.เขตบางแค รักษาการในตำแหน่ง
                                                              ผอ.กศน. เขตบางบอน
2. นางมณฑาทิพย์  จันทร์เพ็ญ              หัวหน้ากศน.แขวงบางบอน
3. นางสาวชญาภา  ศรีสวัสดิ์                 ครู กศน.ตำบล
4. นางสาวณาริฐา  ดานุวงษ์                  ครู กศน.ตำบล
5. นางสาวภัทรนันท์ สว่างวิจิตรา          ครู กศน.ตำบล
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกันยา  สวัสดี         ครู กศน.ตำบล
7. นางสาววาสนา สุขสายัณ                  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
8. นายกมลวัฒน์ ดอกตะไกล้                ครูศูนย์การเรียนชุมชน
9. นางสาวรุ่งนภา  สุขคุณา                   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
10. นางสาวพัฒน์จิรัสย์ พลอยประดับ   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
11. นายอนุวัฒน์   ธุระธรรม                   ครูศูนย์การเรียนชุมชน
12. นางสาวจินตนา เกิดน้อย                 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "